Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.


Søk

Leter du etter noe spesielt?
Da kan du kanskje prøve søkefeltet her, så finner du kanskje raskere frem


Klubbinformasjon

Klubbnavn:  Bogafjell Idrettslag
Stiftet:  25.november 2001
Idrett(er):  Fotball, Håndball, Barnetrim, Dametrim
Postadresse: Postboks 4, 4324 Sandnes
E‑postadresse: post@bogafjellil.no
Internettadresse: www.bogafjellil.no
Organisasjonsnummer: 987864974 MVA
Bankforbindelse: Sandnes Sparebank
Bankkonto: 3260.39.83318
Medlem av:Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet:Rogaland idrettskrets, Norges håndballforbund, Norges fotballforbund, Norges gymnastikk- og turnforbund

Klubbens historie

Ideen om et eget idrettslag har gradvis vokst frem i takt med utbyggingen på Bogafjell. Foreldrene ønsket at barna skulle ha et sportslig tilbud i den nye bydelen som skulle skape tilhørighet og et godt bomiljø. 25.november 2001 så Bogafjell Idrettslag lys.
I starten var det kun ett 7er lag for voksne i 7.divisjon som holdt til på grusbanen i Lyngholen.

Våren 2003 ble idrettslaget utvidet til å være et fotballtilbud fra 1. til 4. klasse. De fleste eldre ungene hadde da allerede et tilbud i Ganddal, Hana eller Austrått.

I løpet av kort tid har idrettslaget vokst til å bli et av de aller største idrettslagene i Sandnes og har aktivitetstilbud innen fotball, håndball, barnetrim og dametrim.

Klubbens visjon og mål

Visjon

Bogafjell IL sin visjon:  HÅND I HÅND – MOT NYE MÅL

I dette ligger det mye. Hånd i hånd sier noe om at vi er i et fellesskap. Vi driver med lagidrett, og da trenger vi å jobbe sammen i alt vi gjør. Barna skal hjelpe hverandre som medspillere. Vi skal gjøre hverandre gode.

Vi vil være der for hverandre, for barna og for oss voksne Det sier også noe om at idrettslaget er en sosial aktør der vi er mange som er avhengig av hverandre. Vi voksne an aktivt fremme positiv samhandling mellom barna og ungdommene våre gjennom å være gode rollemodeller. Dette krever at vi er bevisste vårt ansvar og den påvirkning vi har på spillerne.

Mot nye mål forteller oss at vi ønsker å være i utvikling. Både som enkeltspillere, fotball- og håndballag, og som organisasjon. Vi ønsker å nå våre målsetninger. Ordet mål har også i seg betydningen å score mål på banen.

Hovedmål

Hovedmålet til Bogafjell IL er:

 • Rekruttere og beholde flest mulig spillere lengst mulig
 • Gi et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer
 • Utvikle gode holdninger blant våre spillere
 • Ha et positivt omdømme
 • Fremme god folkehelse i vår bydel

Klubbens verdigrunnlag

Bogafjell IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett:
Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Bogafjell IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.

Bogafjell IL sine verdier:  STOLTHET – ENGASJEMENT – INKLUDERING – UTVIKLING – GLEDE

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Les mer i klubbens verdihefte

Klubbens lover

Klubben har en egen lov som er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet. og fremgå av protokollen. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer skal protokollen sendes til idrettskretsen. Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige endringer i eget regelverk. Slike lovendringer skal ikke vedtas av årsmøtet. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.

Les mer

Klubbens aktivitetstilbud

Bogafjell IL tilbyr lag og grupper for de aller fleste kull innen både fotball og håndball. I tillegg tilbys det barnetrim for de minste mellom 2 og 5 år. Vi har også en mindre dametrim-gruppe. (Basketball)

For oversikt over lag, treningstider og kontaktpersoner, kontakt post@bogafjellil.no

Barne- og ungdomsidrett

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm – § 18 Idrettslagets styre (2) f).

Dette innebærer at
• aktiviteten skjer på barnas premisser
• barna har det trygt
• barna har venner og trives
• barna opplever mestring
• barna får påvirke egen aktivitet
• barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
  • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
  • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
  • at ungdom får bidra med det de kan
  • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
  • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom


Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Sportslige planer og målsettinger

Alle planer (sportslig og sosialt) for sesongen settes opp av trener og lagleder, og gjennomgår disse med spillerne og foresatte før sesongen. Sportslige planer skal være basert på, og i tråd med klubbens overordnede sportsplan.

Les klubbens overordnede sportsplan her

Miljømessige planer og målsettinger

Hovedmålet er å etablere et trygt og godt sosialt miljø.

 • Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne; aller helst supplert med aktiviteter sammen med foresatte (i barne- og ungdomsseksjonen)
 • Ledere, foresatte og spillere skal delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb
 • Alle lag fra og med ungdomsseksjonen skal få mulighet til å delta i minst en turnering/tur med overnatting pr. sesong. (eks. sommerturnering)

Sosiale tiltak skal vektlegges og supplere sportslige målsettinger/aktiviteter. Legg vekt på å trekke foresatte med i lagets gjøremål. Våre oppmenn/lagledere plikter å innkalle til foreldremøter. På disse møtene bør følgende dekkes:

 • Presentasjon av klubben som skal inneholde informasjon om våre verdier, retningslinjer og Fair play
 • Presentasjon av laget
 • Presisering av hva som vektlegges i laget
 • Målsettinger – hva driver vi med?
 • Økonomi; kostnader for drift av laget, hvordan pengene skaffes til veie, og hva de benyttes til
 • Viktigheten av samarbeid med foresatte.
 • Bogafjell IL’s verdier – og håndbok

Daglig leder eller representanter fra styret kan stille på møter om dette er ønskelig.

Klubbens arrangementer

Bogafjell IL bruker å arrangere egen fotballskole to ganger pr.år.
En på våren, og en på høsten. Fotballskolen arrangeres med egne frivillige trenere.

Klubbens organisering

Organisasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede. Klubben kan innkalle på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eller på idrettslagets internettside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Det skal skrives protokoll fra årsmøtet og denne bør være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd for eksempel på klubbens hjemmeside. Før en publisering bør styret vurdere om det er personopplysninger i protokollen som er av en slik karakter at den ikke bør publiseres.

Protokoller fra tidligere årsmøter finnes her

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller referent på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Leder

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er sammen med daglig leder, klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Idrettsregistreringen

Nestleder

 • Er stedfortreder for lederen
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer

 • Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
 • Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer
 • Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte
 • Oppdatere idrettslagets hjemmeside

Styrets arbeid

Hovedstyret har normalt møte andre onsdagen hver måned på klubbkontoret i Bogafjellhallen.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes skriftlig(for eksempel per. e‑post) eller i fjernmøte(for eksempel per. telefon/videokonferanse) dersom et flertall av styre medlemmene gir sin tilslutning til dette. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres.

Ansatte

Daglig leder
Daglig leder ansettes av Styret. Arbeidsgiverrolle for ansatte i klubben. Lønn og arbeidstid besluttes av Styret og nedfelles i en ansettelseskontrakt. Daglig leder møter når innkalt til styremøter og har uttalelsesrett i Styret.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige operasjonelle driften av klubben, herunder også løpende utforming og oppfølging av administrative rutiner.

Daglig leder har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv drift av lagene, slik at det blir attraktivt og interessant for voksne å være ledere og støttespillere rundt de enkelte lag.

Daglig leder skal, i samarbeid med styret, kontinuerlig jobbe for å utvikle klubbens tilbud med hensyn på sportslige- og sosiale aktiviteter.

Daglig leder rapporterer til Styret v/leder

Avgjørelse i saker som ligger utenfor Daglig leders myndighet skal tas av styrets leder, dersom saken ikke er av en slik karakter at det kreves et styrevedtak.

Daglig leder skal løpende orientere styrets leder om saker som er vesentlige for klubbens drift, eller som påvirker vedtatte planer og strategier.

Det er utarbeidet en egen stillingsinstruks for daglig leder.

Sportslig leder
Sportslig leder i Bogafjell IL er overordnet sportsfaglig ansvarlig for alle aktivitetene i idrettslaget.
Stillingen rapporterer til Daglig Leder, deltar på styremøter dersom påkrevet, og er administrasjonen og styrets faglige støttespiller. Stillingen forutsetter sportsfaglig kompetanse, samt gode strategiske, kommunikative og administrative evner.

Sportslig leder rapporterer til daglig leder. Det er utarbeidet en egen stillingsinstruks for sportslig leder.

Sportslige utvalg/komiteer

Sportslig Utvalg i Bogafjell IL utpekes av styret og sitter for to år.
Sportslig utvalg deles i fotballutvalg og håndballutvalg.
Utvalg ledes av leder som også sitter i hovedstyret og som velges av årsmøtet.

Sportslig utvalg skal sørge for at sportsplanen blir fulgt, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben har definert.

Ansvarsområder:

 • Rådgivende organ for styret og trenere i sportslige spørsmål
 • Legge fram forslag til økonomisk ramme til styrets budsjettplanlegging.
 • Følge opp at klubbens og aktuelle forbunds sportslige retningslinjer blir fulgt
 • Ta avgjørelser der det er sportslige motsetninger i forhold til sportsplan og/eller ulike forbunds retningslinjer.

Fotballutvalget
Fotballutvalget er ansvarlig for den sportslige delen av fotballavdelingen i Bogafjell IL. Det består av 6-8 personer med forskjellige ansvarsområder.

Leder, Barnefotballansvarlig, Ungdomsfotballansvarlig, Senioransvarlig, Jentefotballansvarlig, Keeperansvarlig, Dommeransvarlig.

Håndballutvalget
Håndballutvalget er ansvarlig for den sportslige delen av håndballavdelingen i Bogafjell IL. Det består av 6-8 personer med forskjellige ansvarsområder.

Leder, Ungdomshåndballansvarlig, barnehåndballansvarlig, dommerkontakt,

Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:

 • Sportslig ansvarlig/utvalg
 • Hovedtrener
 • Trener
 • Dommeransvarlig/utvalg
 • Anleggsansvarlig/utvalg
 • Utdanningsansvarlig/utvalg
 • Dugnadsansvarlig/utvalg

Rollebeskrivelser

Politiattestansvarlig

Ordningen med politiattest omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må
være en relasjon som strekker seg over tid. Er man i tvil SKAL attest innhentes

For å holde tak i dette og sørge for at klubben til en hver tid har gyldige attester for alle nevnt ovenfor skal klubben ha en ansvarlig for politiattester med følgende oppgaver:
1) Ha oversikt over alle personer i klubben som er omfattet av ordningen
2) Sørge for at alle som er omfattet av ordningen har fremvist attest. NB! Klubben skal ikke oppbevare attesten.
3) Veilede om hvordanman går frem for å søke om attest.
4) Lage et godt system for registering og oppfølging av ordningen. Dette må inneholde informasjon om hvem som har blitt avkrevd attest og dato for dette, samt dato for fremvisning.

Rollebeskrivelser, fotball

Trenerveileder

Klubben skal ha en Trenerveileder registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og overordnet
ansvar for oppfølging av trenere i klubben. Hensikten med en trenerveileder er å være trenernes trener og i tillegg påse at klubbens verdigrunnlag og sportslige retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag. Trenerveileder skal rapportere til sportslig leder.

Det er ønskelig at klubbens trenerveiledere har gjennomført NFF sitt trenerveilederkurs, men det
viktigste for oss er finne en person som er god egnet til de oppgavene en trenerveileder utfører.

a) Trenerveileder skal i avtaleperioden være veileder for våre lag i barne- og ungdomsfotballen. Det
er ønskelig at alle trenerne får en periode i året med oppfølging fra veileder. Veileder bestemmer
selv hvordan dette skal organiseres. Men et minimum er ett besøk på hvert av våre lag både vår og
høst. Det er også ønskelig med observasjon under en kamp i løpet av året. Plan over dette meldes til
sportslig leder i klubben.

b) Trenerveileder har ansvar for oppfølging av alle trenere på nevnte lag. Målsettingen med denne
oppfølgingen av trenere, skal være at trenerne i klubben vår skal føle seg sett, ha en
samtalepartner/rådgiver rundt trenerjobben. Det er viktig at trenerne våre ser positive verdier i dette
samarbeidet. Vi ønsker ikke at trenerne skal føle at trenerveileder er der for å overvåke å finne feil.

c) Arbeidsområder:

 • Trenersamtalen.
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 • Følge opp at lagene bruker sportsplan i det daglige arbeidet.
 • Rapportering av arbeid til ledelse.
 • Trenerveileder er ansvarlig for å drifte etter visjoner, målsettinger og retningslinjer som klubben
  har.

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig sin hovedoppgave er å være et bindeledd for klubbens dommere og tilby oppfølging og veiledning av dommere i samråd med kretsen.

Dommeransvarlig skal videre bidra til å rekruttere flere dommere i klubben og legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.

Dommeransvarliges organisatoriske tilknytning er til leder fotballutvalg som rapporterer til
styret.


Oppgaver for dommeransvarlig:
⦁ Koordinere, lede og planlegge virksomheten vedrørende dommergjerningen i Bogafjell IL.
⦁ Kontaktperson opp mot fotballkrets.
⦁ Ansvar for påmelding til dommerkurs.
⦁ Opplæring og gi informasjon om regler og retningslinjer til spillere og trenere før hver sesong.
⦁ Følge opp dommere før, under og etter sesong med informasjon og rettledning.

Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre Bogafjell IL sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet.

Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de frivillige.

Kvalitetsklubbansvarligs organisatoriske tilknytning er til daglig leder som rapporterer til
styret. Dette gjøres kontinuerlig gjennom hele året og blir jevnlig tatt opp på styremøter i regi av Bogafjell IL.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

FIKS-ansvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS, Fotballens informasjons og
kommunikasjonssystem. Dette er et IT- verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre
det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.

Bogafjell IL skal benytte FIKS til å melde på lag til seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret,
og til å registrere elektroniske kamprapporter. Bogafjell IL skal ha en som innehar rollen FIKS-ansvarlig.
FIKS Ansvarliges organisatoriske tilknytning er til daglig leder i Bogafjell IL som rapporterer til styret.

Hovedansvarsområder

 • Forankring – påse at nødvendige personer (trenere, lagledere, andre) til enhver tid kjenner til
  påkrevde FIKS- oppgaver slik at FIKS blir en naturlig del av klubbens hverdag
 • Brukeradministrasjon – påse at Bogafjell IL til enhver tid har personer med nødvendige
  tilganger til FIKS.

  Arbeidsoppgaver
 • Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS (fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem)-
 • Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger.-
 • Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben.

Fair Play ansvarlig

Klubben skal ha en dedikert Fair Play ansvarlig registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og
overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play arbeid i Bogafjell IL.
Hensikten og målsettingen er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair
Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.
Fair Play ansvarlig organisatoriske tilknytning er til daglig leder i Bogafjell IL som rapporterer til
styret.

Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss
mot hverandre. Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere og foreldre/foresatte
engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.


Klubbens Fair Play ansvarlig skal:

 • Fair Play ansvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer.
 • Sammen med foreldrekontaktene sørge for at alle lag stiller med kampverter til sine hjemmekamper.
 • Sørge for at alle lag gjennomfører Fair Play hilsen før og etter kamp.
 • Delta på foreldre- og trenermøter for å forankre klubbens Fair Play arbeid og engasjere foreldre og trenere til å ha fokus på Fair Play.
 • Sørge for at foreldrevettreglene blir etterlevd.
 • Sørge for profilering av Fair Play på klubbens baner/anlegg.
 • Bistå lagledere og trenere ved å arrangere samtaler ved grove overtredelser på Fair Play reglene.
 • Avholde Fair Play kvelder for spillere i barne- og ungdomsfotballen.

Lagets organisering

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag.

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Laguttak
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer.
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte
 • Kampledelse
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Ta trenerkurs
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige plan
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig
 • Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for treningsopplegg

Lagleder (Tidligere oppmann)

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagledere bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • klubbens aktivitetstilbud
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Generelle oppgaver

 • Ajourføre navnelister på spillere/utøvere og lag i Spond.
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside
 • Ansvar for lagskasse (Via klubbens konto)
 • Melde på til cuper, stevner og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller stevner
 • Skaffe dommere
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren

Foreldrekontakt

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg

Andre spesifikke oppgaver for fotball

Alle lag

 • Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper.
 • Ved hjemmekamper skal motstander og dommer kontaktes i god tid, og garderober åpnes og sjekkes ut før motstander ankommer.
 • Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok.
 • Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester).

Ungdomslag og eldre

 • Fyll ut kamprapport elektronisk på FIKS for alle lag, kopier opp en til dommer, en til bortelaget (behold en selv) dommerens kopi signeres etter kampen av lagledere for begge lag og dommer etter påføring av resultat, gule kort osv. Sjekk at resultat og evt. kort er satt på rett spiller.
 • Lever korrekt utfylt og signert dommerregning m/ dommers kontonummer til daglig leder for utbetaling. Aller best er at denne skannes, og sendes på e-post senest dagen etter kamp.
 • Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding gis NFF Rogaland. Vær obs på at disse kan nekte en kamp flyttet.
 • Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal NFF Rogaland ha melding snarest mulig.

Spesifikke oppgaver for håndball

Alle lag

 • Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper.
 • Ved hjemmekamper skal motstander og dommer kontaktes i god tid og ønskes velkommen på kamp
 • Sjekk motstanders draktfarge, og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester).

Ungdomslag og eldre

 • Fyll ut kamprapport elektronisk på Min Håndball / TA for alle lag,
 • Kamper kan omberammes innenfor kretsen gitte vinduer uten kostnad i.
  En i starten av sesongen og en i begynnelsen av desember.

Utøver

Utøverne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne
 • Sportsplanen

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
 • Sportsplanen

Det er mange foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.

Les mer om retningslinjer for foreldre/foresatte


Les mer
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

Informasjon/kommunikasjon

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.bogafjellil.no
I tillegg har vi valgt Spond som offisielt verktøy i klubben.
I Spond vil det være egne grupper hvor tilknyttede trenere og lagledere vil kunne få formell informasjon fra klubben gjennom gruppene.

Se også klubbens kommunikasjonsprofil

Økonomi – plan for økonomistyring

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Klubben har utarbeidet en egen økonomihåndbok

Klubbdrift/rutiner

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Medlemskap

Klubben benytter Spond, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

Spond er gratis å bruke for klubben og klubbens medlemmer inn til et visst punkt. Fakturering koster. Spond er integrert med idrettensforbundets systemer.

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i Spond, som er klubbens medlemssystem. Spond er godkjent og integrert partner til Norges Idrettsforbund (NIF).

Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg.

Medlemskontingent

Alle som skal drive idrett i regi av Bogafjell IL må være medlem.​Det samme gjelder trenere, lagledere og andre som har verv i klubben. Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året.

Satsene for medlemskontingent og treningsavgift vedtas av årsmøtet.

Aktuelle satser ligger på klubbens nettsider

Treningsavgifter

I tillegg til klubbmedlemskap betaler man gruppemedlemskap etter hvilke idretter man ønsker å delta på.

Treningsavgiftene faktureres i starten av hver sesong (april for fotball, september for håndball og inneidrett) og deretter fortløpende for nye medlemmer.

Aktuelle satser ligger på klubbens nettsider

Forsikringer

Alle barn i Bogafjell IL er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Etter fyllte 13 år er det noe forskjell på oppsettet og dekningen avhengig av hvilken idrett man driver ettersom fotballforbundet og håndballforbundet har ulike avtaler.

Aktuelle forsikringer ligger på klubbens nettsider

Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvar. Ansvaret for å følge opp den daglige lederen kan delegeres til et av styremedlemmene. Dersom det er flere ansatte, er det daglig leder som har oppfølgingsansvar for de øvrige ansatte.

Reise i regi klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen.

Det er utarbeidet en egen rutine for reise og overnatting i regi av klubben.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg. Dersom det avholdes arrangement i klubbens regi skal HMS arbeidet beskrives skriftlig.

Klubben skal også til enhver tid ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner for aktuelle hendelser.

Les mer om beredskapsplan på våre nettsider
https://bogafjellil.no/beredskapsplan/

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet rydding rundt banene, kampverter, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Det bidrar også til å kunne holde medlemskontingenter på et så lavt nivå som mulig. Din innsats blir satt stor pris på!

Les mer
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund

Antidopingarbeid

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben bruker Antidoping Norge i arbeidet mot doping.

Les mer
Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

Andre rutiner og retningslinjer i klubben

Rutiner

Rutiner lagkonto

Rutiner for lagsponsor

Rutiner for reiseregning

Retningslinjer

Retningslinjer ved reise og overnatting

Retningslinjer alkohol og ulovlige rusmidler

Retningslinjer for publisering av bilder og film

Retningslinjer foreldre/foresatte

Retningslinjer mobbing