Hospitering i barne- og ungdomsfotball i Bogafjell idrettslag

Med bakgrunn i kapittel 15 i Bogafjell idrettslags sportsplan, har fotballutvalget vedtatt noen retningslinjer for hospitering på tvers av lag i idrettslaget fotballavdeling.

Hensikten med retningslinjene er å sikre et best mulig fotballtilbud tilpasset hver enkelt spiller, samtidig som vi  sikrer at hospiteringsordningen er rettferdig for alle involverte.

Det betyr at for hvert tilfelle i barnefotball opp til 12 år, der en spiller trener eller spiller kamp med et annet lag i klubben for første gang, skal det sendes inn digitalt skjema. Skjema blir mottatt av sportslig leder. Dette er et svært enkelt skjema å fylle ut, og du finner det på denne lenken – eller ved å gå til vår nettside –> Trenerportalen –> Inn- og utmelding.

I aldersgruppen 13-19 år er kommunikasjon mellom alle parter er et nøkkelord – les dere opp på klubbinfo, og bruk sportslig leder Arnt Ove Ivesdal dersom dere har spørsmål eller utfordringer knyttet til ordningen.

Hva er hospitering?

Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag på høyere årstrinn, eller at jenter spiller på guttelag, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Å sette en aldersgrense for hospitering er vanskelig. I noen årskull på jentesiden må spillerne bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å stille lag på trinnet over. 

Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende når spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer. Som hovedregel tillater ikke Bogafjell IL hospitering før barna er 10 år.

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt, og mesterlæring spesielt. På generelt grunnlag kan imidlertid hospitering være en kime til konflikt, der spillerne – unødvendig – kommer i konflikt med sitt alderslag, og det kan skape konflikt mellom trenere. Hospiteringsordningen skal derfor håndteres av klubben – gjennom barnefotballeder Ørjan Tveit (10-12 år) eller sportslig leder Arnt Ove Ivesdal (13-19 år).

Samarbeid, planlegging og kommunikasjon er avgjørende. Vellykkede hospiteringsordninger krever også fotballfaglig samkjøring mellom årstrinn. Ofte ser vi at yngre spillere møter nye temaer «uforberedt» i et nytt miljø. De blir plassert i uvante roller, blir satt i «mur» eller i shadow-trening når det eldre laget gjennom ukesyklusen forbereder seg til kamp. Det gir ikke utvikling!

Slik skal hospiteringsordning i Bogafjell IL foregå:

(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe).
(B) = trener i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt.
(C) = barnefotballeder Ørjan Tveit eller sportslig leder Arnt Ove Ivesdal.

1. Hospitering bør initieres av (A). Det er hun/han som kjenner spilleren best, og som skal se behovet for ekstra utfordringer.

2. (A) kontakter (B) og (C), og sammen finner de treningsøkt(er) som passer best.

3. (A) og eventuelt (C) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal involveres. 

4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare for resten av spillergruppen at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp), og behandles slik som de andre.

5. Hospiteringsavtalene bestemmes og evalueres gjennom jevnlig dialog:
a. (B) og (C) vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.

b. (A) og (C) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.

c. Hovedregelen i Bogafjell er at hospitering er et tilbud som kommer i tillegg til (ikke i stedet for) treninger på eget årskull. Fast flytting opp én årsklasse vil veldig sjeldent være aktuelt, og slike tilfeller er godt dekket inn i sportsplanen.