Vedtatt av styret 13.september 2022

Alle som representerer Bogafjell IL, skal opptre i tråd med det klubben står for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon.

Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. 

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Lagledelsen kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar og det bør derfor alltid være med andre voksen-ressurser som har ansvar for reiseledelse. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige. 

Aldersgrenser og begrensninger

 • Til og med året man fyller 10 år skal alle ha følge av egne foreldre/foresatte dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.
 • Ved reiser som innebærer overnatting kreves det godkjent politiattest for samtlige som overnatter sammen med mindreårige.
 • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
 • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. Regionale konkurranser er definert som konkurranser lokalisert mellom Stord og Kristiansand. Eventuelle uklarheter skal avklares med utvalgsleder.
 • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge og Norden.
 • I deltakelse i utslagsturneringer i Norden (der barna fyller 11/12 år i kalenderåret) skal det spesielt vektlegges:
  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant aller involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet mellom klubbens lag i aldersklassen
  • Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid.
 • Reiser utover Norden krever spesiell godkjenning av styret.

Alkohol og rusmidler på reise

 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.
 • Trenere, ledere og utøvere over 18 år skal fremstå som gode forbilder for barn og unge, og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere under 18 år.
 • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.
 • Det er norsk lov som gjelder, også ved utenlandsturer, både for utøvere og ledere.
 • Utøvere som nyter alkohol eller andre rusmidler vil bli sendt hjem på foresattes regning uten unntak.
 • Har leder/trener drukket alkohol, skal de ikke ha kontakt med utøvere.
 • Foreldre som er synlig beruset skal ikke ha kontakt med spillere.
 • Ledere/trenere som benytter narkotiske stoffer vil miste sin rett til å lede laget, og vil bli bortvist fra lagets aktiviteter resten av reisen.

Retningslinjer for reiseleder/trener/ledelse

 • På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
 • Lagledelsen bestemmer i samarbeid med trenere, hvem som skal være reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Primært er det ønsket at dette er lagleder eller oppmann.
 • Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
 • Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
 • Reiseleder skal rapportere til daglig leder i følgende saker:
  • Ulykke med personskader
  • Økonomisk utroskap eller tyveri
  • Hærverk og andre skader på anlegg
  • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
  • Mobbing
 • I alvorlige saker under reise skal det umiddelbart varsles klubbledelse i henhold til beredskapsplanen.
  • Voldsepisoder
  • Seksuell trakassering og overgrep
 • Trenerne/lederne skal først og fremst sørge for, å legge forholdene til rette for at alle skal få en best mulig turnering. Under turneringen vil det alltid, døgnet rundt, være tilgjengelige trenere/ledere.
 • Trenerne/lederne sin oppgave er å ha kontroll med hvor spillerne befinner seg til enhver tid og sørge for at spillerne oppholder seg i grupper på minimum 2 personer.
 • Trenerne/lederne er ansvarlig for å gi tydelige beskjeder til spillerne når det gjelder tidspunkt for trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid på overnattingssted og leggetid.
 • Trenerne/lederne er ansvarlig for organisering av trening, kamp og sosiale aktiviteter.
 • Trenerne/lederne vil følge spillerne til aktuell servering (frokost, lunsj og middag). Trenerne/lederne har et ansvar for å sørge for at spillerne har et kosthold under cup som er tilpasset aktivitetsnivået.
 • Trenerne er ansvarlig for at det etableres en felles forståelse mellom trener og spillere i forkant av avreise m.h.t. spilletid.
 • Alle trenere, ledere og foreldre (med ansvar for spillegruppe) som skal følge laget og/eller overnatte sammen med spillerne MÅ ha fremvist politiattest før avreise.
 • Som voksen ressurs på laget er det viktig å utvise skjønn og tenke gjennom ulike situasjoner som kan misforstås da det er viktig at både foreldre og spillere føler seg ivaretatt og har en god opplevelse.

Retningslinjer spillere

 • Husk at vi alle representerer et lag, en klubb, en by og i utlandet også Norge. Vi skal ikke snakke negativt eller oppføres oss dårlig ovenfor andre – og særlig viktig, ikke lage og spre negativ info i sosiale medier. Oppførsel på sosiale medier gjelder som oppførsel generelt.
 • Enkelte turneringer kan være store internasjonale turneringer med spillere fra hele verden. Det er derfor svært viktig at vi viser respekt for alle.
 • Alle spillerne må rette seg etter de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt av trenere/lederne når det gjelde trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid og leggetid.
 • Det er spesielt viktig at alle spillerne forholder seg til de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt.
 • Alle skal ha tillatelse fra utpekt trener/leder før de forlater lagets nærområde
 • All bruk og besittelse av enhver form for rusmidler er strengt forbudt.
 • Alle foresatte og spillere skal ha tilgang til å ringe reiseleder, trener og ansvarlig voksne 24 timer i døgnet på reise. Det er reiseleders ansvar å påse at telefonnumre er tilgjengelig.
 • Ved brudd på retningslinjene, er hjemsendelse på foresattes regning et mulig virkemiddel.

Retningslinjer foresatte

 • Nærmeste trener/leder må informeres i forkant av avreise dersom det er spesielle hensyn som må tas mot en spiller m.h.t mat, medisiner, evt. andre ting.
 • Den enkelte spiller har skadeforsikring gjennom Bogafjell Idrettslag / Norges Idrettsforbund  som gjelder under hele turneringen. Spillerne er imidlertid ikke forsikret mot sykdom eller tap av eiendeler. Dersom ønskelig må foresatte selv sørge for reiseforsikring. Påse at spillerne har pakket i henhold til liste.
 • Bogafjell IL oppfordrer flest mulig foresatte/familier til å følge turneringene, dersom det er mulig. Dette vil skape en ekstra stemning rundt kampene og de sosiale aktivitetene.
 • Alle spillerne skal bo på skole/annen overnatting sammen med laget selv om foresatte/familie er til stede under turneringen med mindre annet er avtalt. Grunnen til dette er at vi ønsker å skape en integrert gjeng spiller/trenere/ledere.
 • Foresatte og familiemedlemmer er selvsagt hjertelig velkommen til å delta på kamper, treninger og sosiale aktiviteter.
 • Vi ønsker ikke at foresatte tar ut enkeltspillere for å delta på private arrangementer under oppholdet, med mindre dette er avtalt spesielt med reiseleder/trener.
 • Foresatte som er påvirket av rusmidler er ikke velkommen på trening, overnattingssted, kamp eller i forbindelse med andre sosiale aktiviteter der lagets spillere deltar.

Overnatting

 • Det skal alltid være minst to personer over 18 år pr. lag som overnatter.
 • Det skal alltid være min. 2 voksne som sover i klasserom med spillerne.
 • Ved annen type overnattingssted, skal alle spillere gjøres godt kjent med hvor ansvarlige voksne sover.
 • Det er ingen krav om at det skal være samme kjønn på ledere som overnatter og spillere. Reiseleder bør likevel vurdere om dette er ønskelig ut ifra lagets alder og behov, samt spillernes ønske.
 • En voksen skal ikke overnatte med enkeltspiller på eget rom som grupperom, hotellrom e.l. med mindre det er foresatte til spillerne, uansett kjønn.
 • Stedets anvisning om innetid, stille tid osv skal følges.

Forsikring

 • Barn som er medlem av klubb tilsluttet NHF/NFF/NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret. Forsikrings- og lisensordningen kan variere mellom fotball/håndball. Foresatte må sette seg inn i hvilke forsikringsordninger som gjelder.
 • Hovedtrener har ansvar for at alle spillerne som skal delta på turneringen er registrert hos Håndball- eller fotballforbundet.
 • Skadeforsikringen dekker ytre påførte skader. Forsikringen gjelder den enkelte fra turneringstart til turneringsslutt, samt på reise tur retur turnering.
 • Forsikringen dekker ikke sykdom eller tap av eiendeler. Bogafjell IL anbefaler at den enkelte spiller, trener/leder tegner en reiseforsikring i tillegg.

Kostnader trenere/støtteapparat

 • Trenere og støtteapparat som er nødvendig/fornuftig for å kunne gjennomføre turneringen skal normalt ikke ha egne kostnader tilknyttet reise og opphold. Kostnaden for trenere/lagledere fordeles over hele spillegruppen som deltar på reisen. Dog presiseres det at antallet trenere/støtteapparat skal være tilpasset antallet spillere som reiser og kun de som er nødvendig for å kunne gjennomføre på en sikker og fornuftig måte
 • Trenere/Støtteapparat reiser og overnatter normalt med samme standard som spillere, eller på annen måte med tilsvarende kostnad dersom det er mest hensiktsmessig.