I henhold til NIF’s regler skal all økonomi tilknyttet alle lag være tilknyttet klubben. Grupper eller lag i Bogafjell IL har ikke anledning til å ha egne bankkonti.

For Bogafjell IL som klubb er det også viktig at lagkostnadene blir kostnadsført i klubbens regnskap fordi alle kostnader genererer momskompensasjon. Idrettslag får ca 5% momskompensasjon av alle driftskostnader.

Rutine/ retningslinjer

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via klubbens konto. Innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. totalt 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. cuper, avslutninger kan videreføres.

Ved innsamling av egenandel til cuper, treningsleire og alle felleskjøp av klær og utstyr o.l. benyttes fortrinnsvis Spond. Dette gir lagene en god oversikt over hvem som har betalt til en hver tid og sparer ikke minst administrasjonen for mye arbeid.

Retningslinjene gjelder kun penger som er direkte tilknyttet laget (lagkonto/lagkasse) Dersom man skal samle inn til betaling av Enjoybøker eller lignende ønsker vi at det ordnes via lagleder (lagleder samler inn og overfører samlet til klubbens konto, merket hvilket lag beløpet kommer fra)


Avdelingsnummer
Alle lag har et eget avdelingsnummer.
Avdelingsnummeret er på 7 siffer og er bygget opp slik.

  • Årskull
  • Idrett (1=fotball, 2=håndball, 3=barnetrim, 4=dametrim)
  • Kjønn (1=jenter, 2=gutter)
  • Lagnummer (i tilfelle det finnes flere lag med adskilt økonomi på samme årskull, vi bruker normalt kun 1).

Hvis man da som et eksempel skal finne avdelingsnummeret til 2007 guttene på fotball, så blir det:

  • Årskull = 2007
  • Idrett = 1
  • Kjønn = 2
  • Lagnummer = 1

Så avdelingsnummeret til 2007 guttene på fotball er 2007121.

Innskudd på lagkontoen
Alle innskudd til lagkontoen gjøres til kontonummer 3260.39.83318
Hvert enkelt lag har fått tildelt et avdelingsnummer på 7 siffer.
Alle innskudd være merket med avdelingsnummer for at det skal havne på riktig lagkonto.


Spond Cashback
Alle lag i Bogafjell IL skal bruke Spond som lagverktøy. Dette er også klubbens medlemsregister. I tillegg bør alle lag være registrert med Spond Cashback.
Ved etablering av Spond cashback oppgis Bogafjell IL som navn med organisasjonsnummer 987 864 974 og kontonummer 3260.39.83318. Inntekter fra cashback tilfaller lagkontoen i sin helhet.


Betale faktura
Når laget skal betale en faktura, så sendes den til faktura@bogafjellil.no
Faktura attesteres at daglig leder + 1 person fra klubben.

VIKTIG! Inngående faktura blir lest automatisk.
Alle faktura må merkes med avdelingsnummer, helst på faktura direkte eller eventuelt i emnefelt/meldingstekst.


Refusjon av utgifter
Kvitteringer for utgifter som skal refunderes fra «lagkontoen» sendes via nettløsningen. Det er da viktig at man oppgir riktig avdelingsnummer.


Øvrig
Lagleder bør føre et eget “miniregnskap” slik at man har en oversikt selv over hvor mye som står på lagkontoen. Ved behov kan man også få utskrift av prosjektregnskapet ved forespørsel til kasserer/daglig leder. Alle inntekter(innbetalinger) og kostnader for et lag/ gruppe føres som et eget prosjekt. Det foretas månedlige periodiseringer slik at resultatet pr idrett ikke blir påvirket (nettoresultatet føres mot balansen), pr 31.12. inntas imidlertid alle kostnader som grunnlag for momskompensasjon.

Dersom lag slås sammen vil også lagkontoene slås sammen.
Hvis det er midler igjen på et lag som blir oppløst vil dette tilfalle klubben.

Dersom deler av midler på lagkonto er “øremerket” enkeltspillere, og en spiller slutter, vil beløpet tilfalle lagkassen.